Szkolenie do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychoanalitycznego ISPHS

afiliowane przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej

Aktualnie trwa nabór do kolejnej edycji szkolenia 2020-2024

Koordynatorzy Szkolenia:

Agnieszka Hańbowska (a.hanbowska@wp.pl) – tel. 600-241-970

Robert Sadowski (robertsadowski@me.com) – tel. 501-712-066

Rada Szkolenia:

Przewodnicząca Rady Szkolenia: Edyta Biernacka (ebiernacka@poczta.onet.pl)

Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej: Alicja Bobowska

Członkowie: Ora Dresner, Jarosław Groth

Nasza kadra:

m.in. Małgorzata Bajor-Wocial, Alicja Bobowska, Ewa Bąk,  Ora Dresner, Jarosław Groth, Agnieszka Hańbowska, Wojtek Hańbowski, Agnieszka Humięcka, Maciej Musiał, Katrzyna Niemczuk, Ewa Niezgoda, Rafał Pniewski, Małgorzata Sadowska, Robert Sadowski

Celem szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego jest wykształcenie trwałych kompetencji klinicznych i predyspozycji psychologicznych umożliwiających prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Dlatego duży nacisk w programie szkolenia jest położony na uzyskanie solidnego doświadczenie pochodzącego z własnej psychoterapii, studiów klinicznych i praktyki. Studenci mają możliwość poszerzania doświadczenia klinicznego w Poradni Instytutu. Szkolenie w ramach programu zmierza do rozwoju wrażliwego, twórczego, niezależnego i odważnego myślenia zarówno w obszarze klinicznym, jak i społecznym. Dużą część tego programu zajmują dokładne studia odkryć dokonanych przez Freuda, Klein oraz studia współczesnych teorii psychoanalitycznych.

KWALIFIKACJA DO SZKOLENIA

Szkolenie Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) jest przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą psychoanalityczną, szczególnie w podejściu Kleinowskim, posiadających zdolności w kierunku dyscypliny akademickiej, talent kliniczny i umiejętność zdobywania doświadczeń poprzez autorefleksję.

Wszyscy zainteresowani podjęciem szkolenia powinni ukończyć studia wyższe na poziomie magisterskim. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość podjęcia szkolenia przez studentów wyższych uczelni, jeśli posiadają znaczące doświadczenie w pracy klinicznej. Jednak certyfikat może być przyznany jedynie osobom, które ukończyły studia wyższe.

Kwalifikacja do szkolenia odbywa się przez cały rok, a zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.

Ostateczny termin przesyłania aplikacji do najbliższej edycji szkolenia to 31 sierpnia 2020 r. Najbliższa edycja szkolenia rozpoczyna się we wrześniu 2020r.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkolenia jest podjęcie własnej psychoterapii psychoanalitycznej lub psychoanalizy z częstotliwością co najmniej czterech sesji w tygodniu. Akceptowana jest psychoterapia lub psychoanaliza prowadzona przez psychoterapeutów szkoleniowych ISPHS i innych organizacji zrzeszonych w EFPP oraz psychoanalityków zrzeszonych w IPA. W indywidualnych przypadkach Rada Szkolenia może uznać terapię prowadzoną przez doświadczonego psychoterapeutę, którego wyszkolenie, doświadczenie zawodowe oraz postawa etyczna odpowiadają standardom psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Rada udziela zgody na uznanie danej terapii za szkoleniową na wniosek kandydata i po przedstawieniu przez psychoterapeutę informacji na temat swojej drogi zawodowej.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia lub rozważyć i przedyskutować swoją sytuację jeszcze przed procedurą kwalifikacji, prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia. Informacje można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub umawiając się na osobiste spotkanie.

 

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Każda aplikacja jest rozpatrywana bez względu na wiek, płeć, przynależność rasową, status małżeński, orientację seksualną i zdolność ruchową osoby ubiegającej się o podjęcie szkolenia.

Każda osoba aplikująca powinna, w pierwszym etapie, dostarczyć Koordynatorowi ds. kwalifikacji (Alicja Bobowska (szkolenie@isphs.pl)) następujące dokumenty:

– wypełniony formularz z danymi osobowymi

– kopię dyplomu ukończenia studiów lub kopię zaświadczenia o kontynuowaniu studiów

Po dostarczeniu powyższych dokumentów Koordynator ds. kwalifikacji wyznacza dwie osoby do przeprowadzenia wywiadu z osobą ubiegająca się o przyjęcie do szkolenia. Proces kwalifikacji do szkolenia nie przewiduje wywiadu osobistego, a jedynie rozmowy dotyczące spraw zawodowych aplikującego. Podczas wywiadów jest prowadzona rozmowa na temat rozwoju zawodowego aplikanta, jak również dyskusja przykładów pochodzących z jego pracy klinicznej, pedagogicznej lub obserwacji psychologicznych.

Każda z osób przeprowadzających wywiad spotyka się z osobą aplikującą na jedną rozmowę. Decyzję o przyjęciu do szkolenia podejmuje Zespół Kwalifikacyjny powołany przez Koordynatora ds. kwalifikacji, który zbiera się w szerszym gronie niż osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie wywiadów. W przypadku trudności z podjęciem decyzji, osoba aplikująca może być zaproszona na trzeci wywiad. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia lub nie do szkolenia jest przekazywana osobie aplikującej niezwłocznie drogą telefoniczną, a później drogą listowną (email lub zwykły list).

PROGRAM SZKOLENIA NA CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY PSYCHOANALITYCZNEGO INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL

Czteroletnie szkolenie, zgodne z zasadami sformułowanymi przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej, Polską Radę Psychoterapii i Narodowy Fundusz Zdrowia, obejmuje:

– około 400 godzin seminariów teoretycznych oraz klinicznych

– minimum 500 godzin stażu w pracy z różnymi pacjentami

– 4 lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej. W sumie minimum 200 godzin superwizji indywidualnej. Rekomendacja superwizora powinna zawierać informację o czasie trwania i ilości godzin odbytych superwizji.

– minimum 4 lata własnej psychoanalizy lub psychoterapii, minimum 4 razy w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się terapię 3 razy w tygodniu)

Na początku szkolenia każdemu ze studentów zostaje przydzielony opiekun naukowy. Zadaniem opiekuna naukowego jest udzielanie studentowi pomocy we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem oraz przekazywanie mu informacji dotyczących opinii nauczycieli i superwizorów o jego szkoleniu.

Regulamin oceny kandydatów w szkoleniu z psychoterapii psychoanalitycznej ISPHS

 1. Ocena kandydatów w szkoleniu do certyfikatu ISPHS psychoterapeuty psychoanalitycznego odbywa się na podstawie pisemnych opinii osób prowadzących zajęcia oraz superwizorów.
 2. Każdy z prowadzących zobowiązany jest do napisania kilkuzdaniowej opinii na temat kandydata po zakończeniu swojego cyklu zajęć. Opinie przekazywane są do kandydatów i opiekunów naukowych, którzy zobowiązani są do ich archiwizowania.
 3. Opiekun naukowy odbywa z kandydatem spotkanie na każdą prośbę kandydata, a obligatoryjnie na koniec każdego roku akademickiego, omawiając uzyskane w ciągu roku opinie.
 4. Na koniec szkolenia opiekun pisze ogólną opinię na temat kandydata. Opinię tę kandydat zobowiązany jest przedstawić Radzie, w chwili ubiegania się o certyfikat, wraz z opiniami superwizorów.
 5. Jeśli w trakcie szkolenia teoretycznego kandydat korzysta z indywidualnej lub grupowej superwizji, to raz na rok wskazane jest przedstawienie opiekunowi opinii superwizora.
 6. O zakończeniu lub przerwaniu psychoterapii szkoleniowej prowadzący ją analityk lub terapeuta zawiadamia opiekuna szkolenia danego kandydata.
 7. Na podstawie opinii osób prowadzących i opiekuna danego kandydata, koordynatorzy szkolenia mogą podjąć decyzję o zawieszeniu lub przerwaniu dalszego szkolenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Rady Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej ISPHS.

Aby przystąpić do egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Radę Szkolenia student powinien:

 • zaliczyć zajęcia w ramach czteroletniego programu
 • uzyskać referencje od superwizorów przypadków szkoleniowych kandydata, w tym: jednego pacjenta superwizowanego przez 2 lata, przyjmowanego minimum 4 sesje w tygodniu; jednego pacjenta superwizowanego przez rok, przyjmowanego minimum 3 sesje w tygodniu; 1 pacjenta w wieku adolescentnym (12-18 lat) lub w wieku podeszłym (od 60 lat) przyjmowanego przez rok minimum 1 raz w tygodniu. Dwaj pierwsi pacjenci powinni być superwizowani przez dwóch różnych superwizorów z częstotliwością raz w tygodniu. Trzeci przypadek może być superwizowany indywidualnie lub grupowo. W sumie student powinien odbyć minimum 200 godzin superwizji indywidualnej. Rekomendacja superwizora powinna zawierać informację o czasie trwania i ilości godzin odbytych superwizji.

Praca końcowa dla osób ubiegających się o status psychoterapeuty psychoanalitycznego powinna liczyć między 10 a 12 stron (czcionka 12, interlinia 1,5). Praca powinna być wyczerpującym opisem przypadku psychoterapii indywidualnej, osadzonym w jasno wyłożonej koncepcji teoretycznej. Terapia powinna być prowadzona z częstotliwością co najmniej dwóch sesji w tygodniu. Po przesłaniu pracy Radzie, Szkolenia Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. Rozmowa z komisją będzie dyskusją przedstawionej pracy.

ISPHS prowadzi ewidencję wystawionych certyfikatów. Certyfikaty przyznawane są bezterminowo, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że osoba certyfikowana jest członkiem ISPHS.

USZCZEGÓŁOWIENIE PROGRAMU

Zajęcia teoretyczne składają się z następujących modułów:

Seminarium kliniczno-techniczne 120h

Czytanie Freuda – 60h

Teoria Klein i post-Kleinistów – 60h

Inne koncepcje psychoanalityczne – 20h

Psychopatologia – 60h

Seminarium obserwacji niemowląt – 40h

Seminarium obserwacji małych dzieci – 10h

Seminaria autorskie – 16h

Seminarium etyczne – 8h

Historia psychoanalizy – 4h

Podstawy procesów grupowych – 4h

Podczas seminarium kliniczno-technicznego omawiane są przypadki przedstawiane przez studentów, a niektóre zajęcia poświęcone są poszczególnym zagadnieniom klinicznym i technicznym, omawianych na przykładzie materiału klinicznego, jak np.: konsultacje i diagnoza psychoanalityczna, interpretacja, setting, praca z adolescentem, psychologiczna pomoc osobom w wieku podeszłym.

Seminaria teoretyczne obejmują zgłębianie teorii, zwłaszcza teorii Freuda i Klein, oraz zagadnień psychopatologii. Zajęcia stanowią zintegrowaną całość, w ramach której omawiany jest rozwój człowieka od wczesnych mechanizmów rozwojowych, poprzez charakterystykę małego dziecka, okresu latencji, adolescencji, wczesnej dorosłości, zagadnienia okołoporodowe, wiek średni aż do okresu starzenia się i umierania. Teorie obejmują także zagadnienia kliniczne jak przeniesienie, przeciwprzeniesienie, negatywna reakcja terapeutyczna, acting out itp. Zajęcia zawierają również problematykę pracy z psychozami i pacjentami głęboko zaburzonymi oraz inne zagadnienia psychopatologii, jak np. depresje, samobójstwa, samouszkodzenia, perwersje, uzależnienia, azyl psychiczny, narcyzm i patologiczna organizacja osobowości, załamanie rozwojowe w adolescencji, problemy bezpłodności i in.

I rok szkolenia

1 czwartek miesiąca (3 x 45 min.)- seminarium kliniczno-techniczne

2 czwartek miesiąca (2 x 45 min.) – czytanie Freuda

3 czwartek miesiąca (2 x 45 min.) – historia psychoanalizy (2 kolejne czwartki), seminarium obserwacji małych dzieci (5 kolejnych czwartków), seminarium etyczne (3 kolejne czwartki)

4 czwartek miesiąca (2 x 45 min.) – psychologiczny rozwój człowieka (6 kolejnych czwartków), psychopatologia (4 kolejne czwartki)

II rok szkolenia

1 czwartek miesiąca godz. (3 x 45 min.) – seminarium kliniczno-techniczne

2 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – czytanie Freuda

3 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – teoria M.Klein i post-Kleinistów

4 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – psychopatologia

III rok szkolenia

1 czwartek miesiąca godz. (3 x 45 min.) – seminarium kliniczno-techniczne

2 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – inne koncepcje psychoanalityczne

3 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – teoria M.Klein i post-Kleinistów

4 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – psychopatologia

IV rok szkolenia

1 czwartek miesiąca godz. (3 x 45 min.) – seminarium kliniczno-techniczne

2 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – podstawy procesów grupowych (2 kolejne czwartki); seminaria autorskie (8 kolejnych czwartków)

3 czwartek miesiąca godz. (2 x 45 min.) – teoria M.Klein i post-Kleinistów

4 czwartek miesiąca (2 x 45 min.) – psychopatologia

Zajęcia rozpoczynają się między godziną 19:00 a 20:30.

W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminarium obserwacji niemowląt odbywającym się w trybie weekendowym raz w miesiącu przez minimum 1 rok, w sumie min. 40h.

OPŁATY:

Opłata kwalifikacyjna: 300zł. Opłatę należy wnieść wraz z przesłaniem dokumentów aplikacyjnych.

Koszt szkolenia: 350zł miesięcznie (3500zł/rok)

 

LISTA PSYCHOTERAPEUTÓW SZKOLENIOWYCH I SUPERWIZORÓW PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ:

Małgorzata Bajor
Edyta Biernacka
Alicja Bobowska
Ora Dresner
Tomasz Fortuna
Izabella Gogolewska
Jarosław Groth
Agnieszka Hańbowska
Wojciech Hańbowski
Agnieszka Humięcka
Katarzyna  Kędziora-Kummer
Grzegorz Korziuk
Katarzyna Lenda-Woźniak
Maciej Musiał
Małgorzata Sadowska
Robert Sadowski

 

INSTYTUT STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANYY SEGAL

SZKOLENIE W PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ

PROGRAM SEMINARIÓW OBOWIĄZKOWYCH

Rok I Rok II Rok III Rok IV
Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej rok 1 jpeg Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej rok 2 jpeg Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej rok 3 jpeg Program Szkolenia w Psychoterapii Psychoanalitycznej rok 4 jpeg
ZASADY ETYCZNE
 1. Dyskrecja. Psychoterapeuci zachowuje dyskrecję w stosunku do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących ich pacjentów.
 2. Ustalenia finansowe. Wszystkie opłaty i inne ustalenia finansowe powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii, albo w przypadku zmian, uzgodnione przed ich wprowadzeniem. Psychoterapeuci i ich pacjenci nie mogą wspólnie prowadzić żadnych interesów.
 3. Prawa człowieka. Psychoterapeuci nie mogą uczestniczyć ani wspomagać gwałcenia praw jednostki tak jak zostały one zdefiniowane w Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 4. Naciski. Zawodowa pozycja psychoterapeuty lub poufne informacje nie mogą być używane do podporządkowania pacjentów lub uzyskiwania korzyści przez psychoterapeutów lub osoby postronne
 5. Kontakty seksualne. Psychoterapeuci nie mogą ani zabiegać, ani mieć kontaktów seksualnych z pacjentem lub kandydatem pozostającym w psychoterapii albo w superwizji
 6. Dobrowolność relacji. Relacja pacjenta z psychoterapeutą jest dobrowolna i może być w każdej chwili przerwana przez pacjenta. Pacjent może szukać innej terapii lub konsultacji.
 7. Zakończenie terapii. Psychoterapeuta powinien dążyć do zakończenia terapii w oparciu o ustaloną z pacjentem datę. Jeśli jednak terapia pacjenta musi być przerwana, psychoterapeuta powinien poinformować pacjenta o alternatywnych źródłach pomocy. W koniecznych przypadkach powinien podjąć niezbędne kroki zabezpieczające pacjenta lub otoczenie.
 8. Dbałość o kompetencje. Psychoterapeuta powinien zaznajamiać się z nowymi odkryciami w swojej dyscyplinie i ich praktycznym zastosowaniem.
 9. Niezdolność do pracy. Psychoterapeuta powinien, przy zachowaniu dyskrecji, poinformować odpowiednie instytucje lub organizacje o istotnych dowodach wskazujących na jego własne lub innych osób zachowania sugerujące brak zdolności do odpowiedniej realizacji zobowiązań zawodowych.
 10. Lojalność Zawodowa. Psychoterapeuta nie może intencjonalnie i złośliwie niszczyć reputacji innych osób lub organizacji, włączając w to innych psychoterapeutów. Bez żadnych istotnych powodów nie może zakłócać koleżeńskiego charakteru krytyki i oceny.
 11. Uczciwość. Psychoterapeuta, w granicach zawodowych powinien utrzymywać otwarte i szczere stosunki z pacjentami. Nie może zwodzić pacjentów ani ich rodzin, ani nakłaniać do oszustw.
 12. Ciągłość. Psychoterapeuta, przy zachowaniu dyskrecji dotyczącej pacjentów, powinien podjąć starania zmierzające do tego, aby jego pacjenci byli poinformowani o jego śmierci lub niezdolności do pracy i ewentualnym kontynuowaniu terapii.
PROCEDURY

Rada ds. Etyki ISPHS jest ciałem powołanym do konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.

Zapytania

Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla psychoterapeutów certyfikowanych przez ISPHS i studentów programów akredytowanych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.

Skargi

W przypadku skarg o przekroczenia etyczne Rada ds. Etyki podejmując postępowanie wyjaśniające jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu (osoby, organizacji lub ciała), którego dotyczy skarga oraz zobowiązana do zapewnienia pełnej dyskrecji podczas postępowania wyjaśniającego. W związku z postępowaniem wyjaśniającym Rada ds. Etyki może podjąć następujące działania:

 1. oddalić skargę w związku ze stwierdzeniem braku faktów świadczących o naruszeniu etycznym;
 2. zawiesić postępowanie bez konsekwencji w związku z brakiem wystarczających dowodów naruszeń etycznych lub błędami proceduralnymi;
 3. zawiesić postępowanie z wdrożeniem konsekwencji w przypadku gdy pomimo braku wystarczających dowodów naruszeń etycznych pozostaje obawa co możliwości ich wystąpienia. W takiej sytuacji Rada ds. Etyki może wyrazić swoją obawę w liście do podmiotu wobec, którego wysunięto zastrzeżenia. Rada ds. Etyki może w takim przypadku pouczyć podmiot lub zalecić dalsze szkolenia lub superwizję.

W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym naruszeń etycznych Rada ds. Etyki może:

 1. upomnieć psychoterapeutę lub studenta lub organizację;
 2. zawiesić ważność certyfikatu lub szkolenie studenta na okres nie dłuższy niż 3 lata lub zawiesić akredytację programu szkolenia;
 3. pozbawić psychoterapeutę certyfikatu z możliwością wnioskowania o ponowne przyznanie po minimum 5 latach. Ponowne przyznanie certyfikatu może być w takiej sytuacji uzależnione od ukończenia szkolenia uzupełniającego lub zdania egzaminu. Również w przypadku studenta odsuniętego od szkolenia na okres 5 lat może zostać zalecone kontynuowanie szkolenia od początku;
 4. pozbawić certyfikatu lub prawa do szkolenia.

Od decyzji Rady ds. Etyki przysługuje odwołanie do Zarządu ISPHS, który może co najmniej większością 2/3 głosów uchylić decyzję Rady ds. Etyki lub podjąć w związku z tą decyzją inne odpowiednie działanie.