ZASADY ETYCZNE
 1. Dyskrecja. Psychoterapeuci zachowuje dyskrecję w stosunku do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących ich pacjentów.
 2. Ustalenia finansowe. Wszystkie opłaty i inne ustalenia finansowe powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii, albo w przypadku zmian, uzgodnione przed ich wprowadzeniem. Psychoterapeuci i ich pacjenci nie mogą wspólnie prowadzić żadnych interesów.
 3. Prawa człowieka. Psychoterapeuci nie mogą uczestniczyć ani wspomagać gwałcenia praw jednostki tak jak zostały one zdefiniowane w Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 4. Naciski. Zawodowa pozycja psychoterapeuty lub poufne informacje nie mogą być używane do podporządkowania pacjentów lub uzyskiwania korzyści przez psychoterapeutów lub osoby postronne
 5. Kontakty seksualne. Psychoterapeuci nie mogą ani zabiegać, ani mieć kontaktów seksualnych z pacjentem lub kandydatem pozostającym w psychoterapii albo w superwizji
 6. Dobrowolność relacji. Relacja pacjenta z psychoterapeutą jest dobrowolna i może być w każdej chwili przerwana przez pacjenta. Pacjent może szukać innej terapii lub konsultacji.
 7. Zakończenie terapii. Psychoterapeuta powinien dążyć do zakończenia terapii w oparciu o ustaloną z pacjentem datę. Jeśli jednak terapia pacjenta musi być przerwana, psychoterapeuta powinien poinformować pacjenta o alternatywnych źródłach pomocy. W koniecznych przypadkach powinien podjąć niezbędne kroki zabezpieczające pacjenta lub otoczenie.
 8. Dbałość o kompetencje. Psychoterapeuta powinien zaznajamiać się z nowymi odkryciami w swojej dyscyplinie i ich praktycznym zastosowaniem.
 9. Niezdolność do pracy. Psychoterapeuta powinien, przy zachowaniu dyskrecji, poinformować odpowiednie instytucje lub organizacje o istotnych dowodach wskazujących na jego własne lub innych osób zachowania sugerujące brak zdolności do odpowiedniej realizacji zobowiązań zawodowych.
 10. Lojalność Zawodowa. Psychoterapeuta nie może intencjonalnie i złośliwie niszczyć reputacji innych osób lub organizacji, włączając w to innych psychoterapeutów. Bez żadnych istotnych powodów nie może zakłócać koleżeńskiego charakteru krytyki i oceny.
 11. Uczciwość. Psychoterapeuta, w granicach zawodowych powinien utrzymywać otwarte i szczere stosunki z pacjentami. Nie może zwodzić pacjentów ani ich rodzin, ani nakłaniać do oszustw.
 12. Ciągłość. Psychoterapeuta, przy zachowaniu dyskrecji dotyczącej pacjentów, powinien podjąć starania zmierzające do tego, aby jego pacjenci byli poinformowani o jego śmierci lub niezdolności do pracy i ewentualnym kontynuowaniu terapii.
PROCEDURY

Rada ds. Etyki ISPHS jest ciałem powołanym do konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.

Zapytania

Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla psychoterapeutów certyfikowanych przez ISPHS i studentów programów akredytowanych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.

Skargi

W przypadku skarg o przekroczenia etyczne Rada ds. Etyki podejmując postępowanie wyjaśniające jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu (osoby, organizacji lub ciała), którego dotyczy skarga oraz zobowiązana do zapewnienia pełnej dyskrecji podczas postępowania wyjaśniającego. W związku z postępowaniem wyjaśniającym Rada ds. Etyki może podjąć następujące działania:

 1. oddalić skargę w związku ze stwierdzeniem braku faktów świadczących o naruszeniu etycznym;
 2. zawiesić postępowanie bez konsekwencji w związku z brakiem wystarczających dowodów naruszeń etycznych lub błędami proceduralnymi;
 3. zawiesić postępowanie z wdrożeniem konsekwencji w przypadku gdy pomimo braku wystarczających dowodów naruszeń etycznych pozostaje obawa co możliwości ich wystąpienia. W takiej sytuacji Rada ds. Etyki może wyrazić swoją obawę w liście do podmiotu wobec, którego wysunięto zastrzeżenia. Rada ds. Etyki może w takim przypadku pouczyć podmiot lub zalecić dalsze szkolenia lub superwizję.

W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym naruszeń etycznych Rada ds. Etyki może:

 1. upomnieć psychoterapeutę lub studenta lub organizację;
 2. zawiesić ważność certyfikatu lub szkolenie studenta na okres nie dłuższy niż 3 lata lub zawiesić akredytację programu szkolenia;
 3. pozbawić psychoterapeutę certyfikatu z możliwością wnioskowania o ponowne przyznanie po minimum 5 latach. Ponowne przyznanie certyfikatu może być w takiej sytuacji uzależnione od ukończenia szkolenia uzupełniającego lub zdania egzaminu. Również w przypadku studenta odsuniętego od szkolenia na okres 5 lat może zostać zalecone kontynuowanie szkolenia od początku;
 4. pozbawić certyfikatu lub prawa do szkolenia.

Od decyzji Rady ds. Etyki przysługuje odwołanie do Zarządu ISPHS, który może co najmniej większością 2/3 głosów uchylić decyzję Rady ds. Etyki lub podjąć w związku z tą decyzją inne odpowiednie działanie.