Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

certyfikat jpegO Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 4-letnie szkolenie  ISPHS lub ukończyły szkolenie w odpowiednich organizacjach psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

Certyfikat jest zgodny z zaleceniami NFZ ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w publicznej służbie zdrowia i w ramach praktyki prywatnej.

 

Szkolenie trwa 4 lata. Edycje szkolenia odbywają się w Gdańsku i w Poznaniu. Obecnie trwa kwalifikacja do szkoleń, które rozpoczną się w październiku 2020 r. w obu miastach.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość stażu w Poradni Psychoterapeutycznej ISPHS w Poznaniu.

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW SZKOLENIA:
Jarosław Groth groth@amu.edu.pl, tel. 600 762 802 (Poznań)
Agnieszka Humięcka agnieszkahumiecka@wp.pl, tel. 605 553 928 (Trójmiasto)
Iwona Jóźwiak iwona.jozwiak@interia.pl, tel. 604 966 108 (Poznań)
Katarzyna Kędziora-Kummer kkedziorakummer@gmail.com, tel. 601 766 105 (Trójmiasto)

RADA SZKOLENIA: Małgorzata Bajor (Przewodnicząca Rady), Wojtek Hańbowski, Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska-Pietrzak

KOMISJA KWALIFIKACYJNA: Alicja Bobowska (Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej), Agnieszka Hańbowska (Zastępca Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej)

KADRA SZKOLENIA: Stefania Czerniecka-Tomkowiak, Daria Dembińska-Krajewska, Ora Dresner, Tomasz Fortuna, Magdalena Fronczewska, Izabella Gogolewska, Jarosław Groth, Agnieszka Hańbowska, Wojtek Hańbowski, Agnieszka Humięcka, Iwona Jóźwiak, Katarzyna Kędziora-Kummer, Grzegorz Korziuk, Maciej Musiał, Rafał Pniewski, Małgorzata Sadowska, Robert Sadowski, Katarzyna Synówka.

KWALIFIKACJA:

Czteroletnie szkolenie  jest przeznaczone dla osób zainteresowanych podejściem psychodynamicznym, którego częścią jest psychoterapia psychoanalityczna  i posiadających zdolności w kierunku dyscypliny akademickiej, talent kliniczny i umiejętność zdobywania doświadczeń poprzez autorefleksję. Aktualne przepisy Ministerstwa Zdrowia dotyczące refundowania psychoterapii określają trzy metody psychoterapeutyczne o „udowodnionej naukowo skuteczności: psychodynamiczną, poznawczo-behewioralną i systemową”. Psychoterapia psychoanalityczna należy do metody definiowanej przez MZ jako psychodynamiczna.

Wszyscy zainteresowani podjęciem szkolenia powinni ukończyć studia wyższe na poziomie magisterskim. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość podjęcia szkolenia przez studentów wyższych uczelni, jeśli posiadają znaczące doświadczenie w pracy klinicznej, jednak certyfikat może być przyznany wyłącznie osobom, które ukończyły studia wyższe.

Preferowanymi w kwalifikacji do szkolenia kierunkami studiów są: psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, pielęgniarstwo i filozofia. Kwalifikacja do szkolenia odbywa się przez cały rok.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkolenia jest podjęcie własnej psychoterapii, indywidualnej lub grupowej, z częstotliwością co najmniej jednej sesji w tygodniu, z certyfikowanym psychoterapeutą z jednej z wymienionych organizacji: Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal lub międzynarodowych odpowiedników tych organizacji. W wyjątkowych przypadkach psychoterapia z zaufanym specjalistą z innych organizacji rekomendowanym przez ISPHS może być zaakceptowana.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Osoba do kontaktu w celu rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej:

 • Katarzyna Kędziora-Kummer kkedziorakummer@gmail.com, tel. 601 766 105

Każda aplikacja jest rozpatrywana bez względu na wiek, płeć, przynależność rasową, status małżeński, orientację seksualną i sprawność ruchową osoby ubiegającej się o podjęcie szkolenia.

Każda osoba aplikująca powinna, w pierwszym etapie, dostarczyć następujące dokumenty do Alicji Bobowskiej (Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej) (szkolenie@isphs.pl):

 • wypełniony formularz z danymi osobowymi;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub kopię zaświadczenia o kontynuowaniu studiów;
 • list motywacyjny, który wyjaśnia powody podejmowania szkolenia w psychoterapii psychodynamicznej. W formułowaniu treści listu pomocne może być ustosunkowanie się do tych aspektów własnego charakteru, które mogą być pomocne lub przeszkadzające w pracy klinicznej. W liście można również wspomnieć o tym , które z doświadczeń zawodowych miało znaczący wpływ na rozwój zainteresowań. Czy te zainteresowania zmieniały się, a jeśli tak, to co wpływało na te zmiany;
 • dowód opłaty kwalifikacyjnej przesłanej na konto ISPHS (dane do przelewu w zakładce „kontakt”).

Po dostarczeniu powyższych dokumentów Zespół Kwalifikacyjny wyznacza spośród swojego grona dwie osoby do przeprowadzenia wywiadów z osobą ubiegająca się o przyjęcie do szkolenia. Proces kwalifikacji do szkolenia nie przewiduje wywiadu osobistego, a jedynie rozmowy dotyczące spraw zawodowych aplikującego. Podczas wywiadów jest prowadzona rozmowa na temat rozwoju zawodowego aplikanta, jak również dyskusja przykładów pochodzących z jego pracy klinicznej, pedagogicznej lub obserwacji psychologicznych.

Każda z osób przeprowadzających wywiad spotyka się z osobą aplikującą dwa razy, w ramach tej samej opłaty. Decyzję o przyjęciu do szkolenia podejmuje Zespół Kwalifikacyjny, który zbiera się w szerszym gronie niż osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie wywiadów. W przypadku trudności z podjęciem decyzji, osoba aplikująca może być zaproszona na trzeci wywiad. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia lub nie do szkolenia jest przekazywana osobie aplikującej niezwłocznie drogą telefoniczną, a później drogą listowną (email lub zwykły list).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA CERTYFIKOWANEGO INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL
ZAŁOŻENIA

Szkolenie prowadzone pod auspicjami ISPHS pozwala na uzyskanie kompetencji w psychoterapii psychodynamicznej umożliwiających stosowanie odkryć i technik psychoanalitycznych w pracy klinicznej osadzonej zarówno w publicznej służbie zdrowia jak i praktyce prywatnej. Duży akcent w programie szkolenia jest położony na uzyskanie szerokiego doświadczenia klinicznego i umiejętności w długo i krótko terminowej psychoterapii z pacjentami w różnym wieku i zróżnicowanej problematyce. Program realizuje również założenia the International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Psychologicznych i Społecznych Podejść do Psychoz) w zakresie interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia w terapii psychoz.

PROGRAM

Czteroletnie szkolenie, zgodne z zasadami sformułowanymi przez Polską Radę Psychoterapii i Narodowy Fundusz Zdrowia, obejmuje przeszło 1200 godzin ( lekcyjnych), w tym:

 • 600 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych;
 • minimum 360 godzin stażu w pracy z różnymi pacjentami;
 • 4 lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej. W sumie 160 godzin superwizji indywidualnej;
 • minimum 4 lata własnej psychoterapii indywidualnej lub grupowej, minimum raz w tygodniu.

Zajęcia teoretyczne obywają się na podczas spotkań organizowanych w trybie ciągłym lub zjazdowym oraz w trybie studiowania zalecanej literatury. Kształcenie umiejętności i metod praktycznych ma charakter grupowych dyskusji klinicznych.

Staż kliniczny dotyczy psychoterapii prowadzonych pod superwizją. W ciągu 4 lat studiów każdy ze studentów musi opisać 6 prowadzonych przez siebie i superwizowanych przypadków, każdy po upływie 60 sesji psychoterapeutycznych. Każdy z tych opisów powinien być uzupełniony komentarzem/referencjami superwizorów i przedłożony do akceptacji zespołowi dydaktycznemu.

W ciągu czterech lat studiów student powinien uzyskać referencje od 3 superwizorów, członków polskich lub zagranicznych organizacji psychoanalitycznych, w tym jednego superwizora z ISPHS. Dwie powinny dotyczyć w sumie 160 godzin superwizji indywidualnej. Trzecia opinia może być wystawiona przez superwizora prowadzącego zajęcia grupowe. W wyjątkowych przypadkach ISPHS może zaakceptować superwizje z psychoterapeutami z innych organizacji.

Po zaliczeniu zajęć w ramach czteroletniego programu oraz uzyskaniu 3 referencji od superwizorów student może przystąpić do egzaminu końcowego przed Komisją wyznaczoną przez ISPHS, w skład której nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w szkoleniu studenta ani nauczyciele z organizacji szkolącej. Egzamin ma charakter dyskusji nad 8-10 stronnicową pracą opisującą przebieg procesu terapeutycznego wybranego przez studenta przypadku, poszerzony o krótki opis koncepcji teoretycznych użytych w pracy z opisywanym pacjentem.

W momencie rozpoczęcia szkolenia student może zdecydować o podjęciu równoległego szkolenia w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży, jeśli podmiot szkolący prowadzi odpowiedni kurs. W takiej sytuacji trzy z sześciu superwizowanych przypadków muszą pochodzić z kategorii wiekowych określanych jako: małe dziecko (2-6 lat), dziecko w okresie latencji (6-11 lat) i adolescencja (12-19 lat). Podmioty prowadzące kurs psychoterapii dzieci i młodzieży, od drugiego roku wprowadzają zajęcia dodatkowe z tego zakresu.

Na początku szkolenia każdemu ze studentów zostaje przydzielony opiekun naukowy, który jest członkiem zespołu dydaktycznego. Zadaniem opiekuna naukowego jest udzielanie studentowi pomocy we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem oraz przekazywanie mu informacji dotyczących opinii zespołu dydaktycznego o jego szkoleniu. Każdy z opiekunów naukowych sprawuje swoją funkcję wobec najwyżej 10 studentów.

Certyfikat ISPHS jest ważny przez 7 lat i ma charakter odnawialny. Podstawą do bezpłatnego odnowienia ważności certyfikatu jest udokumentowany udział posiadacza certyfikatu w 7 konferencjach organizacji psychoanalitycznych i 3 warsztatach szkoleniowych lub regularnej superwizji w ciągu 7 lat od daty wystawienia certyfikatu. W przypadku nie wypełnienia tych warunków, certyfikat może być odnowiony na podstawie ponownego egzaminu. ISPHS prowadzi ewidencję wystawionych certyfikatów.

USZCZEGÓŁOWIENIE PROGRAMU

I rok szkolenia

 • Moduł podstaw teorii Freuda – wykłady lub seminaria; 20 godzin oraz 20 godzin studiów nad zalecaną literaturą (w sumie 40 godzin).
 • Moduł zagadnień ogólnych – podstawy podejścia poznawczo-behawioralnego, podstawy podejścia systemowego, zagadnienia klasyfikacji chorób psychicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia i instytucje służby zdrowia, Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego; wykłady lub seminaria (w sumie 20 godzin).
 • Moduł zagadnień etycznych – wykłady lub seminaria (w sumie 10 godzin).
 • Moduł historii psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej – wykłady lub zajęcia seminaryjne (w sumie 10 godzin).
 • Moduł umiejętności i metod praktycznych – seminarium kliniczne  (w sumie 40 godzin).
 • Moduł współczesnych koncepcji psychoanalitycznych – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 10 godzin studiów nad zalecaną literaturą (w sumie 30 godzin).
 • Cały rok: 150 godzin.

II rok szkolenia

 • Moduł podstaw teorii Melanie Klein – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej (w sumie 40 godzin).
 • Moduł wkładu Hanny Segal do psychoanalizy – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej (w sumie 40 godzin).
 • Moduł klasycznych koncepcji psychoanalizy – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej (w sumie 40 godzin).

lub dla Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży:

 • Moduł obserwacji dziecięcej (dzieci i niemowląt) – 20 godzin zajęć i 40 godzin obserwacji bezpośredniej  (w sumie 60 godzin).
 • Moduł umiejętności i metod praktycznych – seminarium kliniczne  (w sumie 40 godzin).
 • Cały rok: 160 godzin

III rok szkolenia

 • Moduł psychoterapii psychoz – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej.  (w sumie 40 godzin).
 • Moduł psychologicznej pomocy w podeszłym wieku – wykłady lub seminaria: 10 godzin i 10 godzin literatury zalecanej  (w sumie 20 godzin).
 • Moduł psychologicznej pomocy okołoporodowej – wykłady lub seminaria: 10 godzin i 10 godzin literatury zalecanej  (w sumie 20 godzin).
 • Moduł umiejętności pracy nad publikacjami  (w sumie 20 godzin).
 • Moduł psychoanaliza, sztuka i literatura – wykłady i seminaria: 10 godzin i 10 godzin literatury zalecanej  (w sumie 20 godzin).
 • Moduł umiejętności i metod praktycznych – seminarium kliniczne  (w sumie 20 godzin).
 • Cały rok: 160 godzin.

IV rok szkolenia

 • Moduł psychologicznych studiów organizacji i instytucji – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin zalecanej literatury  (w sumie 40 godzin).

lub dla kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży:

 • Moduł wybranych problemów psychoterapii dzieci i młodzieży – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej  (w sumie 40 godzin).
 • Moduł psychoterapii par, rodzin i podstaw terapii grupowej – wykłady lub seminaria: 20 godzin i 20 godzin literatury zalecanej  (w sumie 40 godzin).
 • Moduł umiejętności i metod praktycznych – seminarium kliniczne  (w sumie 40 godzin).
 • Cały rok: 160 godzin.

Uwagi: pozycja literatury zalecanej do 20 stron = 2 godziny szkolenia

KODEKS ETYCZNY INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL (ISPHS)
PREAMBUŁA

ISPHS ustala podstawowe zasady etyczne dla psychoterapeutów posiadających certyfikat wydany przez ISPHS, studentów pozostających w szkoleniach, których programy są akredytowane przez ISPHS oraz dla organizacji realizujących te programy. Zasady etyczne sformułowane w niniejszym kodeksie odzwierciedlają wartości humanitarne oraz zobowiązania zawodowe wobec pacjentów, kolegów i społeczeństwa.

Psychoterapeuci posiadający certyfikaty ISPHS oraz studenci programów afiliowanych przez ISPHS są zobowiązani do znajomości i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego ISPHS oraz znajomości procedur dotyczących rozstrzygania wątpliwości etycznych, składania skarg i odwołań.

ZASADY ETYCZNE
 1. Dyskrecja. Psychoterapeuci zachowuje dyskrecję w stosunku do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących ich pacjentów.
 2. Ustalenia finansowe. Wszystkie opłaty i inne ustalenia finansowe powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii, albo w przypadku zmian, uzgodnione przed ich wprowadzeniem. Psychoterapeuci i ich pacjenci nie mogą wspólnie prowadzić żadnych interesów.
 3. Prawa człowieka. Psychoterapeuci nie mogą uczestniczyć ani wspomagać gwałcenia praw jednostki tak jak zostały one zdefiniowane w Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 4. Naciski. Zawodowa pozycja psychoterapeuty lub poufne informacje nie mogą być używane do podporządkowania pacjentów lub uzyskiwania korzyści przez psychoterapeutów lub osoby postronne
 5. Kontakty seksualne. Psychoterapeuci nie mogą ani zabiegać, ani mieć kontaktów seksualnych z pacjentem lub kandydatem pozostającym w psychoterapii albo w superwizji
 6. Dobrowolność relacji. Relacja pacjenta z psychoterapeutą jest dobrowolna i może być w każdej chwili przerwana przez pacjenta. Pacjent może szukać innej terapii lub konsultacji.
 7. Zakończenie terapii. Psychoterapeuta powinien dążyć do zakończenia terapii w oparciu o ustaloną z pacjentem datę. Jeśli jednak terapia pacjenta musi być przerwana, psychoterapeuta powinien poinformować pacjenta o alternatywnych źródłach pomocy. W koniecznych przypadkach powinien podjąć niezbędne kroki zabezpieczające pacjenta lub otoczenie.
 8. Dbałość o kompetencje. Psychoterapeuta powinien zaznajamiać się z nowymi odkryciami w swojej dyscyplinie i ich praktycznym zastosowaniem.
 9. Niezdolność do pracy. Psychoterapeuta powinien, przy zachowaniu dyskrecji, poinformować odpowiednie instytucje lub organizacje o istotnych dowodach wskazujących na jego własne lub innych osób zachowania sugerujące brak zdolności do odpowiedniej realizacji zobowiązań zawodowych.
 10. Lojalność Zawodowa. Psychoterapeuta nie może intencjonalnie i złośliwie niszczyć reputacji innych osób lub organizacji, włączając w to innych psychoterapeutów. Bez żadnych istotnych powodów nie może zakłócać koleżeńskiego charakteru krytyki i oceny.
 11. Uczciwość. Psychoterapeuta, w granicach zawodowych powinien utrzymywać otwarte i szczere stosunki z pacjentami. Nie może zwodzić pacjentów ani ich rodzin, ani nakłaniać do oszustw.
 12. Ciągłość. Psychoterapeuta, przy zachowaniu dyskrecji dotyczącej pacjentów, powinien podjąć starania zmierzające do tego, aby jego pacjenci byli poinformowani o jego śmierci lub niezdolności do pracy i ewentualnym kontynuowaniu terapii.
PROCEDURY

Rada ds. Etyki ISPHS jest ciałem powołanym do konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.

Zapytania

Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla psychoterapeutów certyfikowanych przez ISPHS i studentów programów akredytowanych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.

Skargi

W przypadku skarg o przekroczenia etyczne Rada ds. Etyki podejmując postępowanie wyjaśniające jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu (osoby, organizacji lub ciała), którego dotyczy skarga oraz zobowiązana do zapewnienia pełnej dyskrecji podczas postępowania wyjaśniającego. W związku z postępowaniem wyjaśniającym Rada ds. Etyki może podjąć następujące działania:

 1. oddalić skargę w związku ze stwierdzeniem braku faktów świadczących o naruszeniu etycznym;
 2. zawiesić postępowanie bez konsekwencji w związku z brakiem wystarczających dowodów naruszeń etycznych lub błędami proceduralnymi;
 3. zawiesić postępowanie z wdrożeniem konsekwencji w przypadku gdy pomimo braku wystarczających dowodów naruszeń etycznych pozostaje obawa co możliwości ich wystąpienia. W takiej sytuacji Rada ds. Etyki może wyrazić swoją obawę w liście do podmiotu wobec, którego wysunięto zastrzeżenia. Rada ds. Etyki może w takim przypadku pouczyć podmiot lub zalecić dalsze szkolenia lub superwizję.

W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym naruszeń etycznych Rada ds. Etyki może:

 1. upomnieć psychoterapeutę lub studenta lub organizację;
 2. zawiesić ważność certyfikatu lub szkolenie studenta na okres nie dłuższy niż 3 lata lub zawiesić akredytację programu szkolenia;
 3. pozbawić psychoterapeutę certyfikatu z możliwością wnioskowania o ponowne przyznanie po minimum 5 latach. Ponowne przyznanie certyfikatu może być w takiej sytuacji uzależnione od ukończenia szkolenia uzupełniającego lub zdania egzaminu. Również w przypadku studenta odsuniętego od szkolenia na okres 5 lat może zostać zalecone kontynuowanie szkolenia od początku;
 4. pozbawić certyfikatu lub prawa do szkolenia.

Od decyzji Rady ds. Etyki przysługuje odwołanie do Zarządu ISPHS, który może co najmniej większością 2/3 głosów uchylić decyzję Rady ds. Etyki lub podjąć w związku z tą decyzją inne odpowiednie działanie.

OPŁATY ZA SZKOLENIE
 1. Za  kwalifikację – 300 zł.
 2. Za całe szkolenie (4 lata) – 22 000 zł,  rozłożone comiesięcznych w ratach (550zł).
 3. Opłata za wznowienie certyfikatu tylko w przypadku egzaminu – 1000 zł (wpłata do ISPHS).