Certyfikat Psychoterapeuty Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

certyfikat jpegO Certyfikat Psychoterapeuty oraz Certyfikat Psychoterapeuty Dzieci i Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 4-letnie szkolenie  ISPHS lub ukończyły szkolenie w odpowiednich organizacjach psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej.

Certyfikat jest zgodny z zaleceniami NFZ ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej w publicznej służbie zdrowia i w ramach praktyki prywatnej.

 

SZKOLENIE DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL

Szkolenie trwa 4 lata. Edycje szkolenia odbywają się w Gdańsku, Poznaniu i Olsztynie. Obecnie trwa kwalifikacja do szkoleń, które rozpoczną się w październiku 2021 r.

Kwalifikacja do szkolenia z powodu utrudnień w związku z koronawirusem została przedłużona do 15 września.

Termin składania dokumentów do kwalifikacji do szkolenia w Olsztynie ubiega 15 lipca 2021.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość stażu w Poradni Psychoterapeutycznej ISPHS w Poznaniu.

Edycja szkolenia w Olsztynie rozpocznie się jesienią 2021 r. (kontakt: Ludmiła Niczyperowicz)

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW SZKOLENIA:
Katarzyna Kędziora-Kummer kkedziorakummer@gmail.com, tel. 601 766 105 (Trójmiasto)
Agnieszka Humięcka agnieszkahumiecka@wp.pl, tel. 605 553 928 (Trójmiasto)
Stefania Czerniecka – Tomkowiak stefatomkowiak@po.home.pl , tel. 602 759 852 (Poznań)    
Jarosław Groth groth@amu.edu.pl, tel. 600 762 802 (Poznań)
Iwona Jóźwiak iwona.jozwiak@interia.pl, tel. 604 966 108 (Poznań)
Ludmiła Niczyperowicz ludmilaniczyperowicz@gmail.com, tel. 603 607  995 (Olsztyn)
Beata Krantz beatakrantz@gmail.com, 507027475 (Olsztyn)

RADA SZKOLENIA:  Daria Dembińska-Krajewska (Przewodnicząca Rady), Małgorzata Bajor-Wocial, Wojtek Hańbowski, Danuta Mazgaj, Dorota Stolarska-Pietrzak

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ: Alicja Bobowska

KADRA SZKOLENIA: Stefania Czerniecka-Tomkowiak, Daria Dembińska-Krajewska, Jarosław Groth, Agnieszka Hańbowska, Wojtek Hańbowski, Agnieszka Humięcka, Iwona Jóźwiak, Katarzyna Kędziora-Kummer, Maciej Musiał, Rafał Pniewski, Małgorzata Sadowska, Robert Sadowski, Alicja Bobowska, Małgorzata Bajor-Wocial, Iwona Sołtysińska, Ludmiła Niczyperowicz, Katarzyna Synówka, Ewa Bąk, Kamila Kocewiak-Robalewska

KWALIFIKACJA:

Czteroletnie szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych podejściem psychodynamicznym, którego częścią jest psychoterapia psychoanalityczna i posiadających zdolności w kierunku dyscypliny akademickiej, talent kliniczny i umiejętność zdobywania doświadczeń poprzez autorefleksję.

Kwalifikacja do szkolenia odbywa się przez cały rok. Preferowanymi w kwalifikacji do szkolenia kierunkami studiów są: psychologia, medycyna, socjologia, pedagogika, pielęgniarstwo i filozofia. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość podjęcia szkolenia przez studentów wyższych uczelni, jeśli posiadają znaczące doświadczenie w pracy klinicznej, jednak certyfikat może być przyznany wyłącznie osobom, które ukończyły studia wyższe.

Niezbędnym warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkolenia jest podjęcie własnej psychoterapii, indywidualnej lub grupowej, z częstotliwością co najmniej jednej sesji w tygodniu, z certyfikowanym psychoterapeutą z jednej z wymienionych organizacji: Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytutu Analizy Grupowej Rasztów lub międzynarodowych odpowiedników tych organizacji. W indywidualnych przypadkach Rada Szkolenia może uznać terapię prowadzoną przez doświadczonego psychoterapeutę, którego wyszkolenie, doświadczenie zawodowe oraz postawa etyczna odpowiadają standardom psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Rada udziela zgody na uznanie danej terapii za szkoleniową na wniosek kandydata i po przedstawieniu przez psychoterapeutę informacji na temat swojej drogi zawodowej.

Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat szkolenia lub rozważyć i przedyskutować swoją sytuację jeszcze przed procedurą kwalifikacji, prosimy o kontakt z koordynatorem szkolenia. Informacje można uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub umawiając się na osobiste spotkanie. Osoba do kontaktu w celu rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej: Katarzyna Kędziora-Kummer kkedziorakummer@gmail.com, tel. 601 766 105

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

Każda aplikacja jest rozpatrywana bez względu na wiek, płeć, przynależność rasową, status małżeński, orientację seksualną i sprawność ruchową osoby ubiegającej się o podjęcie szkolenia.

Każda osoba aplikująca powinna, w pierwszym etapie, dostarczyć następujące dokumenty do Alicji Bobowskiej (Przewodniczącej Komisji Kwalifikacyjnej) (szkolenie@isphs.pl):

 • wypełniony formularz z danymi osobowymi;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub kopię zaświadczenia o kontynuowaniu studiów;
 • list motywacyjny, który wyjaśnia powody podejmowania szkolenia w psychoterapii psychodynamicznej. W formułowaniu treści listu pomocne może być ustosunkowanie się do tych aspektów własnego charakteru, które mogą być pomocne lub przeszkadzające w pracy klinicznej. W liście można również wspomnieć o tym , które z doświadczeń zawodowych miało znaczący wpływ na rozwój zainteresowań. Czy te zainteresowania zmieniały się, a jeśli tak, to co wpływało na te zmiany;
 • dowód opłaty kwalifikacyjnej przesłanej na konto ISPHS (dane do przelewu w zakładce „kontakt”).

Po dostarczeniu powyższych dokumentów Komisja Kwalifikacyjna wyznacza dwie osoby do przeprowadzenia wywiadów z osobą ubiegająca się o przyjęcie do szkolenia. Proces kwalifikacji do szkolenia nie przewiduje wywiadu osobistego, a jedynie rozmowy dotyczące spraw zawodowych aplikującego. Podczas wywiadów jest prowadzona rozmowa na temat rozwoju zawodowego aplikanta, jak również dyskusja przykładów pochodzących z jego pracy klinicznej, pedagogicznej lub obserwacji psychologicznych.

Każda z osób przeprowadzających wywiad spotyka się z osobą aplikującą na jedną rozmowę. Decyzję o przyjęciu do szkolenia podejmuje Zespół Kwalifikacyjny, który zbiera się w szerszym gronie niż osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie wywiadów. W przypadku trudności z podjęciem decyzji, osoba aplikująca może być zaproszona na trzeci wywiad. Informacja o decyzji dotyczącej przyjęcia lub nie do szkolenia jest przekazywana osobie aplikującej niezwłocznie drogą telefoniczną, a później drogą listowną (email lub zwykły list).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA CERTYFIKOWANEGO INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL
ZAŁOŻENIA

Szkolenie prowadzone pod auspicjami ISPHS pozwala na uzyskanie kompetencji, umożliwiających stosowanie odkryć i technik psychoanalitycznych w pracy klinicznej, osadzonej zarówno w publicznej służbie zdrowia, jak i praktyce prywatnej. Duży akcent w programie szkolenia jest położony na uzyskanie szerokiego doświadczenia klinicznego i umiejętności w długo- i krótkoterminowej psychoterapii z pacjentami w różnym wieku i o zróżnicowanej problematyce. Program realizuje również założenia the International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Psychologicznych i Społecznych Podejść do Psychoz) w zakresie interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia w terapii psychoz.

PROGRAM

Szkolenie, zgodne z zasadami sformułowanymi przez Polską Radę Psychoterapii i Narodowy Fundusz Zdrowia, obejmuje przeszło 1280 godzin, w tym:

 • ponad 600 godzin kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych;
 • minimum 360 godzin stażu w pracy z różnymi pacjentami;
 • 4 lata superwizowanej praktyki psychoterapeutycznej – w sumie 160 godzin superwizji indywidualnej;
 • minimum 4 lata własnej psychoterapii indywidualnej lub grupowej, co najmniej raz w tygodniu – około 160 godzin.

Praca studentów szkolenia jest sukcesywnie poddawana superwizji podczas comiesięcznych zjazdów szkoleniowych.

Na początku szkolenia każdemu ze studentów zostaje przydzielony opiekun naukowy, który jest członkiem zespołu dydaktycznego. Zadaniem opiekuna naukowego jest udzielanie studentowi pomocy we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem oraz przekazywanie mu informacji dotyczących opinii zespołu dydaktycznego o jego szkoleniu. Każdy z opiekunów naukowych sprawuje swoją funkcję wobec najwyżej 10 studentów.
Zajęcia teoretyczne obywają się podczas spotkań organizowanych w trybie ciągłym lub zjazdowym oraz w trybie studiowania zalecanej literatury. Kształcenie umiejętności i metod praktycznych ma charakter grupowych dyskusji klinicznych.
Staż kliniczny dotyczy psychoterapii prowadzonych pod superwizją. W ciągu 4 lat studiów każdy ze studentów musi opisać 4 prowadzone przez siebie i superwizowane przypadki, prowadzone przez minimum 3 miesiące. Każdy z tych opisów powinien być uzupełniony komentarzem/referencjami superwizorów i przedłożony do akceptacji zespołowi dydaktycznemu na zakończenie każdego roku szkolenia.
W momencie rozpoczęcia szkolenia student może zdecydować o podjęciu równoległego szkolenia w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży, jeśli podmiot szkolący prowadzi odpowiedni kurs. W takiej sytuacji dwa z czterech prezentowanych przypadków muszą pochodzić z psychoterapii dzieci i/lub młodzieży. Podmioty prowadzące kurs psychoterapii dzieci i młodzieży, od drugiego roku wprowadzają zajęcia dodatkowe z tego zakresu. Szkolenie może zostać uruchomione przy minimalnej liczbie 5 uczestników.

Aby przystąpić do egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Radę Szkolenia student powinien:
• zaliczyć zajęcia w ramach czteroletniego programu
• uzyskać referencje od 3 superwizorów, członków polskich lub zagranicznych organizacji psychoanalitycznych, w tym jednego superwizora z ISPHS. Dwie powinny dotyczyć w sumie 160 godzin superwizji indywidualnej, przy czym połowa z nich (80 godzin) może dotyczyć superwizji w małej grupie superwizyjnej od 2-4 osób, odbywającej się raz w tygodniu przez 2 godziny. Trzecia opinia może być wystawiona przez superwizora prowadzącego zajęcia grupowe. W wyjątkowych przypadkach ISPHS może zaakceptować superwizje z psychoterapeutami z innych organizacji. Referencje powinny dotyczyć przypadków szkoleniowych kandydata, w tym przynajmniej jednego pacjenta przyjmowanego przez rok z częstotliwością minimum 1 sesji w tygodniu, pozostałe mogą dotyczyć innych rodzajów interwencji terapeutycznych, w tym przynajmniej czterech przypadków prowadzonych przez minimum 3 miesiące.

• Egzamin końcowy ma charakter dyskusji nad 8-10 stronicową pracą (czcionka 12, interlinia 1,5), opisującą przebieg procesu terapeutycznego wybranego przez studenta przypadku, prowadzonego przynajmniej przez rok z częstotliwością minimum 1 sesji w tygodniu, poszerzony o krótki opis koncepcji teoretycznych użytych w pracy z opisywanym pacjentem.
• W przypadku kursu z psychoterapii dzieci i młodzieży prezentowana praca (zgodna z powyższymi wymogami formalnymi) powinna opisywać przebieg procesu terapeutycznego wybranego przez studenta przypadku dziecięcego lub młodzieżowego, prowadzonego przynajmniej przez rok z częstotliwością minimum 1 sesji w tygodniu, poszerzony o krótki opis koncepcji teoretycznych użytych w pracy z opisywanym pacjentem.
• Po przesłaniu pracy Radzie Szkolenia, Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. W skład Komisji Egzaminacyjnej nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w szkoleniu studenta ani nauczyciele z organizacji szkolącej,
Certyfikat ISPHS jest ważny przez 7 lat i ma charakter odnawialny. Podstawą do bezpłatnego odnowienia ważności certyfikatu jest udokumentowany udział posiadacza certyfikatu w 7 konferencjach organizacji psychoanalitycznych i 3 warsztatach szkoleniowych lub regularnej superwizji w ciągu 7 lat od daty wystawienia certyfikatu. W przypadku nie wypełnienia tych warunków, certyfikat może być odnowiony na podstawie ponownego egzaminu. ISPHS prowadzi ewidencję wystawionych certyfikatów.

USZCZEGÓŁOWIENIE PROGRAMU
 • Moduł zagadnień ogólnych – podstawy podejścia poznawczo-behawioralnego, podstawy podejścia systemowego, zagadnienia klasyfikacji chorób psychicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia i instytucje służby zdrowia, Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, zagadnienia prawne; wykłady lub seminaria 20 godzin.
  • Moduł zagadnień etycznych – wykłady lub seminaria w sumie 10 godzin.
  • Moduł historii psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej – wykłady lub zajęcia seminaryjne w sumie 10 godzin.
  • Moduł podstaw teorii Freuda – wykłady lub seminaria; 30 godzin
  • Moduł psychoanalityczne modele rozwoju – wykłady lub seminaria; 15 godzin
  • Moduł seminarium techniczne – wykłady lub seminaria: 40 godzin
  • Moduł podstaw teorii Melanie Klein i post – Kleinistów – wykłady lub seminaria: 40 godzin
  • Moduł klasycznych koncepcji psychoanalizy – wykłady lub seminaria: 5 godzin
  • Moduł obserwacji dziecięcej (dzieci i niemowląt) – 40 godzin zajęć i 20 godzin obserwacji bezpośredniej; w sumie 60 godzin.
  • Moduł współczesne zastosowania psychoanalizy – wykłady lub seminaria: psychologiczna pomoc w podeszłym wieku, psychologiczna pomoc okołoporodowa, współpraca z instytucjami i organizacjami; w sumie 15 godzin.
  • Moduł psychopatologia i psychoterapia zaburzeń – wykłady lub seminaria: 40 godzin.
  • Moduł umiejętności pracy nad publikacjami – wykłady i seminaria: 20 godzin.
  • Moduł seminariów monograficznych – seminaria: 40 godzin
  • Moduł umiejętności i metod praktycznych – seminarium kliniczne; 210 godzin.
  • Realizacja projektów: odkrycia Freuda 40 godzin, zastosowania psychoanalizy 40 godzin, publikacje 40 godzin (w sumie 120 godzin)
  • W sumie: 675 godzin

Dla kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży:
• Moduł wybranych problemów psychopatologii i psychoterapii dzieci i młodzieży – wykłady lub seminaria: 40 godzin
• Moduł seminarium techniczne psychoterapii dzieci i młodzieży – wykłady lub seminaria 40 godzin
• W sumie: 80 godzin

I rok szkolenia
• SEMINARIUM FREUDOWSKIE – wykłady lub seminaria; 20 godzin
• ZAGADNIENIA OGÓLNE – podstawy podejścia poznawczo-behawioralnego, podstawy podejścia systemowego, zagadnienia klasyfikacji chorób psychicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia i instytucje służby zdrowia, Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego; wykłady lub seminaria; w sumie 20 godzin.
• ZAGADNIENIA ETYCZNE – wykłady lub seminaria w sumie 10 godzin.
• HISTORIA PSYCHOANALIZY I PSYCHOTERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ – wykłady lub zajęcia seminaryjne; w sumie 10 godzin.
• SEMINARIUM KLINICZNE – 60 godzin.
• SEMINARIUM TECHNICZNE – wykłady lub seminaria: 20 godzin.
• SEMINARIA MONOGRAFICZNE – w sumie 10 godzin
• Cały rok: 150 godzin.

II rok szkolenia
• PSYCHOANALITYCZNE KONCEPCJE ROZWOJU – wykłady i seminaria; 10 godzin
• MODUŁ OBSERWACJI DZIECIĘCEJ (dzieci i niemowląt) – 20 godzin seminariów i 10 godzin obserwacji bezpośredniej – w sumie 30 godzin.
• SEMINARIUM TECHNICZNE – 20 godzin
• SEMINARIUM KLINICZNE – 60 godzin.
• SEMINARIUM FREUDOWSKIE – wykłady lub seminaria; 10 godzin
• SEMINARIUM KLEINOWSKIE – wykłady lub seminaria; 10 godzin.
• SEMINARIA MONOGRAFICZNE – 10 godzin.
• PROJEKT: SEMINARIUM FREUDOWSKIE – 40 godzin
• Cały rok: 190 godzin

III rok szkolenia
• PSYCHOANALITYCZNE KONCEPCJE ROZWOJU – wykłady lub seminaria; 5 godzin
• ZASTOSOWANIA PSYCHOANALIZY – wykłady lub seminaria; 10 godzin
• PSYCHOPATOLOGIA I PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ – wykłady lub seminaria; 10 godzin
• MODUŁ OBSERWACJI DZIECIĘCEJ (dzieci i niemowląt) – 20 godzin seminariów i 10 godzin obserwacji bezpośredniej – w sumie 30 godzin.
• SEMINARIUM KLINICZNE – 50 godzin
• SEMINARIUM KLEINOWSKIE – wykłady lub seminaria; 20 godzin
• SEMINARIA MONOGRAFICZNE – 10 godzin
• PROJEKT: ZASTOSOWANIA PSYCHOANALIZY – 40 godzin
• Cały rok: 175 godzin.

IV rok szkolenia
• ZASTOSOWANIA PSYCHOANALIZY – wykłady lub seminaria; 5 godzin
• PSYCHOPATOLOGIA I PSYCHOTERAPIA ZABURZEŃ – wykłady lub seminaria; 30 godzin
• KLASYCZNE KONCEPCJE PSYCHOANALIZY – 5 godzin
• SEMINARIUM KLINICZNE – 40 godzin
• PRACA NAD PUBLIKACJAMI – seminaria; 20 godzin
• SEMINARIUM KLEINOWSKIE – wykłady lub seminaria; 10 godzin
• SEMINARIA MONOGRAFICZNE – 10 godzin
• PROJEKT: PUBLIKACJE – 40 godzin
• Cały rok: 160 godzin

KODEKS ETYCZNY INSTYTUTU STUDIÓW PSYCHOANALITYCZNYCH IM. HANNY SEGAL (ISPHS)
PREAMBUŁA

ISPHS ustala podstawowe zasady etyczne dla psychoterapeutów posiadających certyfikat wydany przez ISPHS, studentów pozostających w szkoleniach, których programy są akredytowane przez ISPHS oraz dla organizacji realizujących te programy. Zasady etyczne sformułowane w niniejszym kodeksie odzwierciedlają wartości humanitarne oraz zobowiązania zawodowe wobec pacjentów, kolegów i społeczeństwa.

Psychoterapeuci posiadający certyfikaty ISPHS oraz studenci programów afiliowanych przez ISPHS są zobowiązani do znajomości i przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego ISPHS oraz znajomości procedur dotyczących rozstrzygania wątpliwości etycznych, składania skarg i odwołań.

ZASADY ETYCZNE
 1. Dyskrecja. Psychoterapeuci zachowuje dyskrecję w stosunku do wszystkich informacji i dokumentów dotyczących ich pacjentów.
 2. Ustalenia finansowe. Wszystkie opłaty i inne ustalenia finansowe powinny być uzgodnione z pacjentem przed rozpoczęciem terapii, albo w przypadku zmian, uzgodnione przed ich wprowadzeniem. Psychoterapeuci i ich pacjenci nie mogą wspólnie prowadzić żadnych interesów.
 3. Prawa człowieka. Psychoterapeuci nie mogą uczestniczyć ani wspomagać gwałcenia praw jednostki tak jak zostały one zdefiniowane w Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 4. Naciski. Zawodowa pozycja psychoterapeuty lub poufne informacje nie mogą być używane do podporządkowania pacjentów lub uzyskiwania korzyści przez psychoterapeutów lub osoby postronne
 5. Kontakty seksualne. Psychoterapeuci nie mogą ani zabiegać, ani mieć kontaktów seksualnych z pacjentem lub kandydatem pozostającym w psychoterapii albo w superwizji
 6. Dobrowolność relacji. Relacja pacjenta z psychoterapeutą jest dobrowolna i może być w każdej chwili przerwana przez pacjenta. Pacjent może szukać innej terapii lub konsultacji.
 7. Zakończenie terapii. Psychoterapeuta powinien dążyć do zakończenia terapii w oparciu o ustaloną z pacjentem datę. Jeśli jednak terapia pacjenta musi być przerwana, psychoterapeuta powinien poinformować pacjenta o alternatywnych źródłach pomocy. W koniecznych przypadkach powinien podjąć niezbędne kroki zabezpieczające pacjenta lub otoczenie.
 8. Dbałość o kompetencje. Psychoterapeuta powinien zaznajamiać się z nowymi odkryciami w swojej dyscyplinie i ich praktycznym zastosowaniem.
 9. Niezdolność do pracy. Psychoterapeuta powinien, przy zachowaniu dyskrecji, poinformować odpowiednie instytucje lub organizacje o istotnych dowodach wskazujących na jego własne lub innych osób zachowania sugerujące brak zdolności do odpowiedniej realizacji zobowiązań zawodowych.
 10. Lojalność Zawodowa. Psychoterapeuta nie może intencjonalnie i złośliwie niszczyć reputacji innych osób lub organizacji, włączając w to innych psychoterapeutów. Bez żadnych istotnych powodów nie może zakłócać koleżeńskiego charakteru krytyki i oceny.
 11. Uczciwość. Psychoterapeuta, w granicach zawodowych powinien utrzymywać otwarte i szczere stosunki z pacjentami. Nie może zwodzić pacjentów ani ich rodzin, ani nakłaniać do oszustw.
 12. Ciągłość. Psychoterapeuta, przy zachowaniu dyskrecji dotyczącej pacjentów, powinien podjąć starania zmierzające do tego, aby jego pacjenci byli poinformowani o jego śmierci lub niezdolności do pracy i ewentualnym kontynuowaniu terapii.
PROCEDURY

Rada ds. Etyki ISPHS jest ciałem powołanym do konsultacji, udzielania odpowiedzi na zapytania, rozpatrywania skarg i stosowania regulaminowych sankcji w związku z problemami lub naruszeniami etycznym.

Zapytania

Podstawowym zadaniem Rady ds. Etyki jest wykonywanie zadań doradczych dla psychoterapeutów certyfikowanych przez ISPHS i studentów programów akredytowanych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób i organizacji. W tym zakresie Rada ds. Etyki formułuje swoją opinię wobec zgłoszonego problemu.

Skargi

W przypadku skarg o przekroczenia etyczne Rada ds. Etyki podejmując postępowanie wyjaśniające jest zobowiązana do powiadomienia podmiotu (osoby, organizacji lub ciała), którego dotyczy skarga oraz zobowiązana do zapewnienia pełnej dyskrecji podczas postępowania wyjaśniającego. W związku z postępowaniem wyjaśniającym Rada ds. Etyki może podjąć następujące działania:

 1. oddalić skargę w związku ze stwierdzeniem braku faktów świadczących o naruszeniu etycznym;
 2. zawiesić postępowanie bez konsekwencji w związku z brakiem wystarczających dowodów naruszeń etycznych lub błędami proceduralnymi;
 3. zawiesić postępowanie z wdrożeniem konsekwencji w przypadku gdy pomimo braku wystarczających dowodów naruszeń etycznych pozostaje obawa co możliwości ich wystąpienia. W takiej sytuacji Rada ds. Etyki może wyrazić swoją obawę w liście do podmiotu wobec, którego wysunięto zastrzeżenia. Rada ds. Etyki może w takim przypadku pouczyć podmiot lub zalecić dalsze szkolenia lub superwizję.

W przypadku stwierdzenia w postępowaniu wyjaśniającym naruszeń etycznych Rada ds. Etyki może:

 1. upomnieć psychoterapeutę lub studenta lub organizację;
 2. zawiesić ważność certyfikatu lub szkolenie studenta na okres nie dłuższy niż 3 lata lub zawiesić akredytację programu szkolenia;
 3. pozbawić psychoterapeutę certyfikatu z możliwością wnioskowania o ponowne przyznanie po minimum 5 latach. Ponowne przyznanie certyfikatu może być w takiej sytuacji uzależnione od ukończenia szkolenia uzupełniającego lub zdania egzaminu. Również w przypadku studenta odsuniętego od szkolenia na okres 5 lat może zostać zalecone kontynuowanie szkolenia od początku;
 4. pozbawić certyfikatu lub prawa do szkolenia.

Od decyzji Rady ds. Etyki przysługuje odwołanie do Zarządu ISPHS, który może co najmniej większością 2/3 głosów uchylić decyzję Rady ds. Etyki lub podjąć w związku z tą decyzją inne odpowiednie działanie.

OPŁATY ZA SZKOLENIE
 1. Za  kwalifikację – 300 zł.
 2. Za całe szkolenie (4 lata) – 22 000 zł,  rozłożone comiesięcznych w ratach (550zł).
 3. Szkolenie w psychoterapii dzieci i młodzieży (3 lata) – 7500, rozłożone w comiesięcznych ratach (250 zł)
 4. Opłata za wznowienie certyfikatu tylko w przypadku egzaminu – 1000 zł (wpłata do ISPHS).

Terminy zjazdów w Gdańsku: 03,04.10.2020; 07,08.11.2020; 05,06.12.2020; 09,10.01.2021; 20,21.02.2021; 13,14.03.2021; 10,11.04.2021; 08,09.05.2021; 12,13.06.2021; 03,04.07.2021