KURS DLA SUPERWIZORÓW W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM

Prowadzący: Alicja Bobowska, Wojtek Hańbowski

Współprowadzący:   Tomasz Fortuna, Iwona Soltysińska

Niektóre zajęcia będą  prowadzone również przez innych psychoanalityków i psychoterapeutów analitycznych lub specjalistów z wybranej dziedziny.

2-letni kurs realizowany w trybie jednodniowych 5 – godzinnych zajęć, w Warszawie raz w miesiącu, w niedzielę. Program jest przeznaczony dla certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków przygotowujących się do podjęcia zadań szkoleniowych lub superwizorów chcących uzupełnić kwalifikacje szkoleniowe. Kurs przygotowuje do prowadzenia różnych form superwizji. Na przykład przypadków długo i krótko terminowych terapii, superwizji psychoterapii prowadzonych w instytucjach lub superwizji zespołów terapeutycznych jak również superwizji psychoanaliz.

Zajęcia teoretyczne są  poświęcona studiowaniu różnych filozofii edukacji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej jak również organizacji szkolenia oraz studiowaniu literatury z zakresu teorii i kliniki psychoanalizy

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu zawierającym opis odbytego szkolenia lub w przypadku napisania zaakceptowanej pracy certyfikacyjnej uzyskaniem Certyfikatu Superwizora:

Praca końcowa dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora psychoterapii w podejściu psychodynamicznym  powinna liczyć między 10 a 14 stron (czcionka 12, interlinia 1,5). Praca powinna być wyczerpującym opisem przypadku psychoterapii, osadzonym w jasno wyłożonej analitycznej koncepcji teoretycznej.  Po przesłaniu pracy Radzie Szkolenia Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. Rozmowa z komisją będzie dyskusją przedstawionej pracy. Aby uzyskać status superwizora psychoterapii w podejściu psychodynamicznym, od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty musi minąć co najmniej 5 lat. Wymóg ten dotyczy osób, które podejmą szkolenie po terminie podjęcia uchwały, tj. po 11.01.2018 r.

Praca końcowa dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora psychoterapii psychoanalitycznej powinna liczyć między 10 a 14 stron (czcionka 12, interlinia 1,5). Praca powinna być wyczerpującym opisem przypadku psychoterapii indywidualnej, osadzonym w jasno wyłożonej koncepcji teoretycznej. Terapia powinna być prowadzona z częstotliwością co najmniej trzech sesji w tygodniu. Po przesłaniu pracy Radzie Szkolenia Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. Rozmowa z komisją będzie dyskusją przedstawionej pracy. Aby uzyskać status superwizora psychoterapii psychoanalitycznej, od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego musi minąć co najmniej 5 lat.

ISPHS prowadzi ewidencję wystawionych certyfikatów superwizora psychoterapii psychoanalitycznej. Certyfikaty przyznawane są bezterminowo, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że osoba certyfikowana jest członkiem ISPHS.

Zarys  Kursu

  1. Zajęcia Praktyczne

Superwizyjne zajęcia seminaryjne podczas, których dyskutowane są prowadzone psychoterapie lub psychoanalizy, jak również konsultowane są superwizje. W trakcie seminariów omawiane są zagadnienia warsztatu superwizyjnego i różne style prowadzenia superwizji.

  1. Zajęcia Teoretyczne realizowane w formie wykładów lub dyskusji wybranej literatury obejmują między innymi następujące tematy:

– Zarys historii szkolenia psychoanalitycznego

– Modele szkolenia w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej

– Organizacje psychoanalityczne

– Różne formy interwencji i terapii psychoanalitycznych

– Zagadnienia etyczne w superwizji

– Kwalifikacja do psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej

– Problemy kończenia terapii i psychoanalizy

– modele umysłu

– czynniki terapeutyczne

– przeniesienie i przeciwprzeniesienie

– Superwizja w instytucjach:

Znaczenie dynamiki małej grupy dla sytuacji superwizyjnej (z elementami warsztatu).       Dynamika organizacji i społeczne mechanizmy obrony przed lękiem

– Szpital i jego otoczenie

– Współpraca z psychiatrią. Praca w warunkach ryzyka

– Narodowy Fundusz Zdrowia

– Specyfika pracy superwizyjnej w terapii psychoz, dzieci i młodzieży, pacjentów w wieku podeszłym, pomocy okołoporodowej i terapii wymagającej współpracy z instytucjami sądowymi

– Zagadnienia pracy nad publikacjami

  1. Zajęcia warsztatowe

W części warsztatowej jeden zjazd w roku poświęcony jest rozumieniu mechanizmów zachodzących w grupie jako całości (Bion). Celem tego warsztatu jest umożliwienie uczestnikom kursu poznania poprzez własne doświadczenie omawianych mechanizmów i ich znaczenia dla sytuacji superwizyjnej. Warsztat prowadzony według tradycji Group Relations rozwiniętej w Tavistock Clinic.

 

TERMINY i PLAN ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/21

Niedziele w godzinach 11 – 17.

11 – 14  Zajęcia praktyczne. Seminarium superwizyjne

14 – 15  Przerwa

15 – 17  Wykłady

TERMINY

W 2020: 13.09, 25.10, 29.11,

W 2021: 24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06, 04.07

OPŁATY: Koszt 2-letniego kursu wynosi 10 000 zł. Opłaty mogą być wnoszone w formie 2 rocznych rat w wysokości 5000 zł lub w wyjątkowych przypadkach w uzgodnionych ratach.

Zajęcia programu 2020-2021 rozpoczynają się we wrześniu 2020r. Zgłoszenia do końca maja 2020r.

INFORMACJE DODATKOWE i  ZAPISY: kontakt@isphs.pl

Informacje o prowadzących:

Alicja Bobowska: Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym

Wojtek Hańbowski: Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, psychoanalityk dzieci i młodzieży

Tomasz Fortuna: Psychiatra, Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Komitetu Naukowego w Instytucie tego Towarzystwa. Pracuje w Portman and Tavistock Clinic z dorosłymi dziećmi i młodzieżą.

Iwona Sołtysińska: Konsultant organizacji. Dyrektor Merytoryczny Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Specjalizuje się stosowaniu koncepcji Biona i Klein do analizy dynamiki grupowej. Studia w Tavistock w Londynie.