KURS DLA SUPERWIZORÓW W PODEJŚCIU PSYCHOANALITYCZNYM

Prowadzący: Alicja Bobowska, Wojtek Hańbowski

Współprowadzący: Tomasz Fortuna, Iwona Soltysińska

Niektóre zajęcia będą prowadzone również przez innych psychoanalityków i psychoterapeutów analitycznych lub specjalistów z wybranej dziedziny.

2-letni kurs realizowany w trybie jednodniowych 5 – godzinnych zajęć, w Warszawie raz w miesiącu, w niedzielę. Program jest przeznaczony dla certyfikowanych psychoterapeutów i psychoanalityków przygotowujących się do podjęcia zadań szkoleniowych lub superwizorów chcących uzupełnić kwalifikacje szkoleniowe. Kurs przygotowuje do prowadzenia różnych form superwizji, na przykład przypadków długo i krótko terminowych terapii, superwizji psychoterapii prowadzonych w instytucjach lub superwizji zespołów terapeutycznych jak również superwizji psychoanaliz.

Zajęcia teoretyczne są poświęcona studiowaniu różnych filozofii edukacji w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej jak również organizacji szkolenia.

Zarys Kursu

  1. Zajęcia Praktyczne

Superwizyjne zajęcia seminaryjne podczas, których dyskutowane są prowadzone psychoterapie lub psychoanalizy, jak również konsultowane są superwizje. W trakcie seminariów omawiane są zagadnienia warsztatu superwizyjnego i różne style prowadzenia superwizji.

  1. Zajęcia Teoretyczne realizowane w formie wykładów lub dyskusji wybranej literatury obejmują między innymi następujące tematy:

– Zarys historii szkolenia psychoanalitycznego

– Modele szkolenia w psychoanalizie i psychoterapii psychoanalitycznej

– Organizacje psychoanalityczne

– Różne formy interwencji i terapii psychoanalitycznych

– Zagadnienia etyczne w superwizji

– Kwalifikacja do psychoanalizy i psychoterapii psychoanalitycznej

– Problemy kończenia terapii i psychoanalizy

– Superwizja w instytucjach:

Znaczenie dynamiki małej grupy dla sytuacji superwizyjnej (z elementami warsztatu).      Dynamika organizacji i społeczne mechanizmy obrony przed lękiem

– Szpital i jego otoczenie

– Współpraca z psychiatrią. Praca w warunkach ryzyka

– Narodowy Fundusz Zdrowia

– Specyfika pracy superwizyjnej w terapii psychoz, dzieci i młodzieży, pacjentów w wieku podeszłym, pomocy okołoporodowej i terapii wymagającej współpracy z instytucjami sądowymi

– Zagadnienia pracy nad publikacjami

  1. Zajęcia warsztatowe

W części warsztatowej jeden zjazd w roku poświęcony jest rozumieniu mechanizmów zachodzących w grupie jako całości (Bion). Celem tego warsztatu jest umożliwienie uczestnikom kursu poznania poprzez własne doświadczenie omawianych mechanizmów i ich znaczenia dla sytuacji superwizyjnej. Warsztat prowadzony według tradycji Group Relations rozwiniętej w Tavistock Clinic.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu zawierającym opis odbytego szkolenia lub w przypadku napisania zaakceptowanej certyfikacyjnej uzyskaniem Certyfikatu Superwizora:

Praca końcowa dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora psychoterapii w podejściu psychodynamicznym  powinna liczyć między 10 a 14 stron (czcionka 12, interlinia 1,5). Praca powinna być wyczerpującym opisem przypadku psychoterapii, osadzonym w jasno wyłożonej analitycznej koncepcji teoretycznej.  Po przesłaniu pracy Radzie Szkolenia Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. Rozmowa z komisją będzie dyskusją przedstawionej pracy. Aby uzyskać status superwizora psychoterapii w podejściu psychodynamicznym, od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty musi minąć co najmniej 5 lat. Wymóg ten dotyczy osób, które podejmą szkolenie po terminie podjęcia uchwały, tj. po 11.01.2018 r.

Praca końcowa dla osób ubiegających się o certyfikat superwizora psychoterapii psychoanalitycznej powinna liczyć między 10 a 14 stron (czcionka 12, interlinia 1,5). Praca powinna być wyczerpującym opisem przypadku psychoterapii indywidualnej, osadzonym w jasno wyłożonej koncepcji teoretycznej. Terapia powinna być prowadzona z częstotliwością co najmniej trzech sesji w tygodniu. Po przesłaniu pracy Radzie Szkolenia Rada wyznaczy skład komisji oceniającej pracę oraz termin spotkania kandydata z komisją. Rozmowa z komisją będzie dyskusją przedstawionej pracy. Aby uzyskać status superwizora psychoterapii psychoanalitycznej, od uzyskania certyfikatu psychoterapeuty psychoanalitycznego musi minąć co najmniej 5 lat.

Certyfikat superwizora ISPHS jest zgodny z zaleceniami Krajowego Konsultanta ds. Psychiatrii i umożliwia zatrudnienie w placówkach NFZ.

OPŁATY: Koszt 2-letniego kursu wynosi 10 000 zł. Opłaty mogą być wnoszone w formie 2 rocznych rat w wysokości 5000 zł lub w wyjątkowych przypadkach w uzgodnionych ratach.

Zajęcia programu 2018-2020 rozpoczynają się we wrześniu 2018r. (zgłoszenia do 31 maja 2018.)

INFORMACJE DODATKOWE I ZAPISY: kontakt@isphs.pl

Informacje o prowadzących:

Alicja Bobowska: Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym

Wojtek Hańbowski: Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Szkoleniowy w Polskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, psychoanalityk dzieci i młodzieży

Tomasz Fortuna: Psychiatra, Superwizor w ISPHS. Psychoanalityk Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, członek Komitetu Naukowego w Instytucie tego Towarzystwa. Pracuje w Portman and Tavistock Clinic z dorosłymi dziećmi i młodzieżą.

Iwona Sołtysińska: Konsultant organizacji. Dyrektor Merytoryczny Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się stosowaniu koncepcji Biona i Klein do analizy dynamiki grupowej. Studia w Tavistock w Londynie.