Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) jest stowarzyszeniem utworzonym przez psychoanalityków i psychoterapeutów należących do polskich i zagranicznych Towarzystw Analitycznych oraz innych specjalistów mających doświadczenie w podejściu psychoanalitycznym. Podstawowym zadaniem Instytutu jest rozwój programów klinicznych wykorzystujących odkrycia psychoanalityczne w terapii psychoz, depresji, zaburzeń osobowości oraz terapii dzieci i młodzieży, jak również psychologicznej pomocy okołoporodowej oraz pomocy ludziom w wieku podeszłym.

Członkowie Instytutu, oprócz bezpośredniego zaangażowania w pracę kliniczną w tych dziedzinach,  prowadzą systematyczne szkolenie dla specjalistów z szeroko rozumianego obszaru ochrony zdrowia oraz studentów wyższych uczelni. Innym polem zainteresowań i działalności  Instytutu są studia nad kulturą i sztuką, procesami społecznymi i instytucjonalnymi.

Instytut organizuje wykłady, sympozja, konferencje, warsztaty i szkolenia poszukując takich form komunikacji naukowej, które mogą być zrozumiałe i pomocne dla szerokiego kręgu klinicystów oraz twórców, kulturoznawców, filozofów, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów, socjologów. Instytut prowadzi  również badania i prace archiwalne  nad historią psychoanalizy.

Zespół Instytutu dąży do systematycznego podnoszenia własnych kwalifikacji klinicznych, naukowych i etycznych. Filozofia i organizacja szkolenia oraz założenia kliniczne Instytutu są oparte na niektórych wzorcach Instytutu i Kliniki Tavistock z Londynu.

Patronat Hanny Segal został przyjęty dla upamiętnienia postaci i odkryć wybitnej polskiej psychoanalityczki z Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, która miała również duży wpływ na rozwój polskiej myśli psychoanalitycznej. Jej odkrycia i koncepcje są popularyzowane i wykorzystywane przez zespół Instytutu w pracy klinicznej, naukowej i szkoleniowej.

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal jest pełnym członkiem Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP) oraz członkiem The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS, Międzynarodowe Towarzystwo Psychologicznych i Społecznych Podejść do Psychoz).